องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุไรรัตน์  จิตต์หาญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางละอองฟ้า  พูลเลิศ

ครู

นางสาวสุดารัตน์  สมานมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวระพีพร  ตลับทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวฉัตรประภา  ตางาม

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวนัฏศิมา  เล่าท่า

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางประภัสสร  ฉิมงาม

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวยุคลธร  ตะโสรัตน์

คนงานทั่วไป

นางสาวพิมชนก  สาแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางประไพภรณ์  ผิวอ่อน

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 

 

นางสาวยุวภา  ลำดวนหอม

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)