องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

กองคลัง

นางทิพญา พรหมบุตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวอารีรัตน์  เชื้อพรมธรรม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวบังออน  เรียงเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนิยตา สิงห์ธีร์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

 

นายกัณหา  ยอดยิ่งยง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพัชรี  เหล่าดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

นางวัชราภรณ์  แก้วแสนคำ

คนงานทั่วไป(จดมาตรวัดน้ำ)