องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565