องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายประจำ


นายพงษ์สวัสดิ์ รักษ์คิด
ปลัด อ.บ.ต
098-0154351

-0-
รองปลัด อ.บ.ต ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
-0-