องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ค่าธรรมเนียม

เปิดอ่าน 221 views

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ ประจำปี 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี นั้บตั้งแต่วัที่บังคับใช้

ค่าธรรมเนียม