องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

พนักงานส่วนตำบล

นายพงษ์สวัสดิ์  รักษ์คิด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

098-0154351

นางสาวรัตติกาล  ตัวสะอาด

หัวหน้าสำนักปลัด

062-5755059

นางทิพญา พรหมบุตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

093-1347068

นางอุไรรัตน์  จิตต์หาญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

088-6756895

นายชิษณุพงศ์  ประดับสุข

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวนการช่าง