องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ