องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ร้องทุกข์-ร้องเรียน

1.แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลทางราชการ

.

     คลิก!!

.

2.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

.

    คลิก!!

.

3.แจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียการทุจริต

.

    คลิก!!

.