องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา

เปิดอ่าน 122 views

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือมีคุณวุฒิที่สูงกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 12,240 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือมีคุณวุฒิที่สูงกว่า ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
ให้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร รับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม ดร.จ่าง รัตนรัต ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ