องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 หลัง

เปิดอ่าน 136 views
  1. นายแก้ว สัตตะเลิศ อายุ 82 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 107 ม.4 บ้านสน ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท
  2. นายใย ชื่นรส อายุ 62 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 7 ม.6 บ้านอำปึล ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท