องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร