องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

เปิดรับสมัครสอบครู อบจ.ภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้ช่วย 18 อัตรา

เปิดอ่าน 156 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ด้วยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน จังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 18 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จำนวน 18 อัตรา ในรายวิชาดังนี้
(1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา
(2) สาขาวิชาประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(3) สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 อัตรา
(4) สาขาวิชาเคมี จํานวน 2 อัตรา
(5) สาขาวิชาแนะแนว จํานวน 1 อัตรา
(6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 อัตรา
(8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
(9) สาขาวิชาคหกรรม จํานวน 1 อัตรา
(10) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(11) สาขาวิชานาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา
(12) สาขาวิชาดนตรี จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ

วิธีการรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.phuketcity.org ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ