องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

แผนการดำเนินงาน อบต.สะเดา ประจำปีงบประมาณ