องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565