องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)